MEDİGOOGLE ANASAYFA
TÜM ACİL YAKLAŞIMLAR
TÜM SOLUNUM YOLU ACİLLERİ
AKCİĞER ÖDEMİNE ACİL YAKLAŞIM
(Akciğer Ödemi=AC Ödemi=Pulmoner Ödem)
| Genel Bilgi | Tanı | Acil Yaklaşım | KY+AC ÖDEMİ |

KALP YETMEZLİĞİ İLE BİRLİKTE AKCİĞER ÖDEMİNE YAKLAŞIM
Sol kalp yetmezlikli (sistolik) hastalarda PKWB, kan basıncı (KB) ve kardiak output (KO) parametreleri göz önüne alınarak tedavide aşağıdaki tabloda görülen yaklaşım uygulanabilir.
PKWB KB KO Tedavi
Düşük - - Volüm infüzyonu
Optimal Düşük - Dopamin
Optimal Normal - Dobutamin, Amrinon
Optimal Yüksek - Nitratlar
Yüksek - Düşük Dobutamin, Amrinon
Yüksek - Normal Nitrat, Furosemid
Optimal PKWB pulmoner ödem oluşturmaksızın kardiak outputu arttıran en yüksek basınçtır ve 20 mmHg gibi bir değere tekamül eder ve kanın kolloid osmotik basıncıyla belirlenir. Dobutamin wedge basınçta önemli azalmaya yol açar. Wedge basınç yüksek olduğu zaman dopamin pulmoner venleri kastığından ve wedge basıncı daha fazla arttırdığından bu gibi durumlarda kullanılması zararlı olabilir. Diğer taraftan vazodilatör ilaçlar şant fraksiyonunu arttırarak ve hipoksemiyi derinleştirerek akciğer ödemi vakalarında zararlı olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Diüretikler: Furosemid kardiojenik pulmoner ödemli hastalarda en sık kullanılan diüretiktir. İlaç preload’u azaltır, sıvıyı akciğerden alıp dolaşıma verir, diürez yapar.Genellikle 40 mg intravenöz verilir, hastanın cevabına göre gerekirse doz arttırılır. Diürez ilaç yapıldıktan 10 dakika sonra başlar, 30dk sonra pik yapar, etkisi yaklaşık 2 saat sürer.
Vasodilatörler: Şiddetli hipertansiyon gibi altta yatan bir hastalık varsa nitroprussid kullanılır. Sistemik vasodilatörler, sistemik ve pulmoner vasküler basıncı azaltmak için kullanılır. Genellikle nitrogliserin ve sodyum nitroprussid kullanılır. Sistolik kan basıncı >100mmHg ise 0.3 mg, >120 mmHg ise 0.6 mg dilaltı nitrogliserin verilir, <100 ise verilmez.
Nitrat-diüretik kombinasyonu: Düşük doz diüretik verildikten sonra yapılan yüksek doz nitrat tedavisinin devamlı diüretik tedaviye göre daha etkili olduğu ileri sürülmektedir.

İnotropik ajanlar:
Dobutamin: Beta-1, beta-2 ve alfa-1 reseptörleri aktive eden sentetik sempatik bir amindir. Hemodinamik etkileri: Kardiak output ve stroke volumde artış, sempatik sinir sistemi aktivitesini azaltarak sistemik vasküler rezistansı azaltmaktır. Dobutamin 2.5 mg/kg/dk dozu ile başlanır, eğer tolere ederse 7-15 mg/kg/dk’ya arttırılır. Orta derecede hipotansiyon ve şiddetli sol ventrikül yetmezliğinde kullanılır. Dopamin pulmoner venöz konstrüksiyon yaparak pulmoner kapillerlerde hidrostatik basıncı arttırarak pulmoner ödemi kötüleştirdiği için akut akciğer ödeminde kullanılmaz.
Digoxin: Hızlı ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon varsa ventrikül cevabını azaltmak için hasta digitalize edilir. Acil digitalizasyonda 0.5 mg intravenöz puşe yapılır. Daha sonra total doz 1-1.25 mg’a ulaşana kadar 8 saat ara ile 0.25 mg intravenöz uygulanır. Daha sonra tablete geçilir.
Aminofilin: Rutin kullanılmaz. Bronkospazm varlığında kullanılır. İlaç furosemidin etkisini arttırır. Orta derecede anti iskemik etkisi vardır. Periferik vasküler direncide azaltır. Doz 2-4 mg/kg intravenöz ortalama 20 dakikada uygulanır. İdame 0.3-0.5 mg/kg/saat intravenöz infüzyon uygulanır.

İnatçı kalp yetersizliğinde tedavi;
1. Daha ileri bir tuz kısıtlaması: Günde 1 litre şeklinde su kısıtlaması yapılmalıdır.
2. Günlük uzun süreli yatak istirahatları verilmelidir.
3. Diüretik kombinasyonları: Örneğin furosemid ve thiazid veya furosemid ve spironolakton
4. Tedaviye oral nitrat ilavesi, akut dekompzanzasyon dönemlerinde 24-48 saat süreli nitroglycerine infüzyonları (2 ?g/kg/dak dozunda)
5. Akut dekompanzasyon dönemleri sırasında 48-72 saat süreli dobutamine infüzyonu yapılabilir. Ancak sık dobutamine infüzyonlarından kaçınılmalıdır.
6. Bu hastalarda pulmoner kapiller wedge basınç 15-18 mmHg arasında tutulmaya çalışılmalı, daha fazla düşünülmemelidir (Frank-Starling yasasından maksimum yararlanmak için) ve sistolik kan basıncı da 90 mmHg altına düşürülmemelidir.
7. Hastalar, kan elektrolitleri ve böbrek fonksiyonları yönünden dikkatle izlenmelidir.

Kaynak: Prof. Dr. Yavuz BAYKAL'ın Akciğer ödemi başlıklı pdf formatında metindir. ........... tarihli mail formatında izniyle kullanılmıştır.

Yaklaşımımızın hiç bir bilimsel dayanağı yoktur. Tümüyle pratiğe yönelik ve deneyimsel bir yaklaşımdır. Hastanızı kendiniz değerlendirerek ona uygun tercihlerde bulununuz.
Daha iyi paylaşım için
Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle